ติดตามนิเทศการฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 2 ภาคอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 3