ร่วมประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ประชุม การเตรียมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ "บ้านในลุ่มโมเดล"