ให้การต้อนรับ นางสุดคนึง อาจชอบการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาวง ที่เข้ามาปรึกษาวิชาการด้านวิจัย