นิเทศงานนักศึกษาในรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทั้งนี้นักศึกษาได้จัดทำโครงการปฐมพยาบาล และการช่วยฟื้นคืนชีพในภาวะฉุกเฉินในชุมชน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุจูด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน