ร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์งานแผน ยุทธศาสตร์และกำกับงบประมาณ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560