วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

โทรศัพท์: 
0 5422 6254
0 5421 8788
โทรสาร: 
0 5422 5020