วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

โทรศัพท์: 
0 5443 1779
0 5448 1991
โทรสาร: 
0 5443 1889