วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

โทรศัพท์: 
0 5406 9615
โทรสาร: 
0 5406 9616