วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์

โทรศัพท์: 
0 5621 3741
0 5625 6550
โทรสาร: 
0 5621 4028