วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

โทรศัพท์: 
0 5583 0785
โทรสาร: 
0 5583 0787