วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

โทรศัพท์: 
0 4424 3020
0 4424 2397
โทรสาร: 
0 4427 0222