ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (อิสลามศึกษา) ในโรงเรียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยมีนางสาวเจนเนตร ปฎิเวธ รองผู้อำนวยการ เป็นประธาน