นิเทศงานนักศึกษาในรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทั้งนี้นักศึกษาได้จัดทำโครงการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในภาวะฉุกเฉินในชุมชน โดยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน