ร่วมโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม วันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ประจำปี 2560