ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่าย สวสท. ครั้งที่ 3 ก้าวสู่มิติใหม่: การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย ในการประชุมครั้งนี้ ผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักแบบเสริมศักยภาพสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิ