วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

โทรศัพท์: 
0 3242 7049
0 3242 4126
โทรสาร: 
0 3242 7050