วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

โทรศัพท์: 
0 7431 1890 - 91
โทรสาร: 
0 7431 2562