วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์: 
0 7728 7816
0 7728 7813
โทรสาร: 
0 7727 2571