วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์: 
0 7544 6391
โทรสาร: 
0 7544 6059