วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

โทรศัพท์: 
0 7522 6976 - 77
โทรสาร: 
0 7521 1298