วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

โทรศัพท์: 
0 7322 2010
โทรสาร: 
0 7324 4613