วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

โทรศัพท์: 
0 2525 4149 - 52
โทรสาร: 
0 2525 4144