ร่วมประชุมโครงการอบรมความรู้เรื่องวินัยข้าราชการและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ปี 2560 โดยมีนายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงาน