นิเทศงานนักศึกษาในรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทั้งนี้นักศึกษาได้จัดทำโครงการส่งเสริมทักษะ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการประชาสัมพันธ์ 1669 โดยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยนาง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน