ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและซ้อมนำเสนอผลการดำเนินงาน สำหรับการประกวดจังหวัด/ชมรม TO NE NUMBER ONE ระดับประเทศ