เข้าร่วมโครงการจัดงานคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข หน่วยงานดีเด่น การประกวดเรื่องเล่า และการกล่าวสุนทรพจน์ ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 การนี้นางสาวนันทิมา สุขสนาน นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา (