ศึกษาปัญหาสุขภาพชุมชน และเยี่ยมบ้านให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และประชาชนทั่วไปในการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือน และสุขาภิบาลที่พักอาศัย ในโครงการบริการวิชาการแบบสหวิชาชีพ (Interdisciplinary profession) บ้านในลุ่มโมเดล ดำเนินการร