เข้าร่วมประชุมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะวิทยากรกระบวนการ ในการบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาพอำเภอ รองรับนโยบายระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ (ระยะที่ 1 : จุดประกายการเปลี่ยนแปลง Mindset)