ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกศึกษาดูงานด้านการแพทย์ การพยาบาลและการสาธารณสุข