ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกศึกษาดูงานด้านการพยาบาลและสาธารณสุข