วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ขอรับการสนับสนุน บุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องอบรมอาคารอำนวยการ วันที่ 7 มกราคม 2557