ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง สังเกตการณ์การรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560