ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 27 ประจำปี 2560