ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ สังเกตการณ์และให้กำลังใจ คณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ในการเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2560