ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ สังเกตการณ์การพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา โดยได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาจาก มูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนกเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาของวิทยาลัยในสังกัด วิทยาลัยละ 1 ทุน