ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ สังเกตการณ์การสอบรวบยอดหลักสูตรด้านสาธารณสุขระดับต่ำกว่าปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2559