เข้าร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์งานแผน ยุทธศาสตร์และกำกับงบประมาณ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 3