เข้าร่วมชมภาพยนตร์รณรงค์เลิกดื่มแอลกอฮอล์และชมกิจกรรมเสวนา ตลอดจนวิพากษ์ภาพยนตร์