ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2559