ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อพบปะพูดคุยและหารือข้อราชการ โดยมีนายกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตังเป็นประธาน