สำรวจติดตามการซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง วันที่ 7 มกราคม 2557