ดร.กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและบริการวิชาการร่วมกับสมาคมหมออนามัย เยี่ยมเสริมพลังและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพหมออนามัย เพื่อขับเคลื่อน เครือข่ายหมออนามัยลดปัจจัยเสี่ยง (อุบัติเหตุ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และโรคเรื้อรัง)