ให้บริการตรวจสมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพการมองเห็นในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพตามความเสี่ยง จากการฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 2 ของเทศบาลในจังหวัดตรัง