ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 27/2560