ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่ออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2559