ศูนย์วิจัยอาชีวอนามัยตรัง ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการรณรงค์อาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ จังหวัดตรัง ปี 2560 และพิธีแถลงข่าวโครงการตรวจคัดกรองค้นหาความเสี่ยงสุขภาพประชาชน จากภัยสารกำจัดศัตรูพืช ส่งเ