ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติเป็นประธานและให้โอวาทพร้อมมอบใบแสดงผลการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559