ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง