โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และค่ายวิชาการ การเตรียมความพร้อมสู่รั้ว วสส.ตรัง ปีการศึกษา 2560 โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  มีความประสงค์จะให้นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉินในโรงพยาบาล เพื่อเต