เยี่ยมและมอบของรับขวัญบุตรสาวคนแรกของ อาจารย์เสาวนีย์ ชิตชลธาร จากกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง